ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” zwane dalej „Stowarzyszeniem” zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Przebiśnieg”.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.), w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną. 

4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§3 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

3. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz przystępować do związków stowarzyszeń.

4. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne.

§6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały. Terenowa jednostka Stowarzyszenia nie posiada osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i działalności charytatywnej, w tym:

1. niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia. Działania Stowarzyszenia dotyczą chorych na chłoniaki zarówno aktualnie leczonych, oczekujących na leczenie, jak i będących po zakończeniu leczenia, ich rodzin oraz wolontariuszy, 

2. działalność oświatowa w zakresie propagowania wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej,

3. działania na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla pacjentów z chorobami onkologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na chłoniaki,

4. działania na rzecz propagowania profilaktyki chorób nowotworowych,

5. promocja i organizacja wolontariatu,

6. działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym,

7. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-5.

§9

Cele wymienione w §8 Statutu będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie materiałów informujących o chorobach układu limfatycznego i metodach ich leczenia (PKD 58.19.Z),

2) publikowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno prawnych, w tym dotyczących praw pacjentów w polskim i europejskim systemie opieki zdrowotnej (PKD 58.11.Z), 

3) działania na rzecz poprawy dostępu chorych do leczenia, w tym nowoczesnych metod terapii (PKD 88.99.Z),

4) udzielanie wsparcia psychologicznego, finansowego i merytorycznego chorym na chłoniaki i ich rodzinom (PKD 85.60.Z),

5) działania na rzecz ogólnego upowszechniania dostępu do opieki psychologicznej dla chorych na nowotwory i ich rodzin (PKD 88.99.Z),

6) inicjowanie i organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, zjazdów (PKD 82.30.Z),

7) zakup sprzętu do diagnozowania, leczenia oraz sprzętu pomocniczego (PKD 88.99.Z). 

2. Stowarzyszenie podejmuje współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazuw zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

§11 

1. Stowarzyszenie prowadzi:

1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w §10 Statutu,
2) odpłatną działalność pozytku publicznego.

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie §10 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Statutu.

3. Decyzję o podjęciu odpłatnej działalności pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w ust. 2, podejmuje Zarząd w formie uchwały.

4. Każdy rodzaj działalności jest wyodrębniony, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności. 

5. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. 

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju we współpracy z partnerskimi organizacjami pozarządowymi.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13

Członkowie dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec zarówno posiadający jak i nie posiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową, usługową.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

6. Przyjęcia kandydatury w poczet członków dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału uchwałą podjętą zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.

7. Zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

8. W razie odmowy członkostwa zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

9. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału terenowego.

10. Zarząd Główny prowadzi rejestr członków, zawierający podstawowe informacje o członku m.in. numer telefonu i/lub adres e-mail wskazany przez każdego członka jako służący do jego zawiadamiania i odpowiada za niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w tym rejestrze.

§15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków,

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości, jakie stwarza ono swoim członkom.

§16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszania,

2. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie,

3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§17

Członek wspierający ma prawo do:

1. głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,

2. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§18

1. Członek wspierający ma obowiązek: 

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) wspierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowanym zakresie, materialnie, rzeczowo, konsultacyjnie, bądź w inny sposób, 

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§19

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z płacenia składek  członkowskich.

§20 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego.

2. Wykreślenie lub wykluczenie następuje uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału. O wykreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału zobowiązany jest zawiadomić członka, podając podstawę i przyczynę utraty przez niego członkostwa.

§21

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania. W przypadku zmian w składzie osobowym Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, wybrani tak członkowie działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani. Nie można łączyć członkostwa we władzach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej (1/3) liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez członka na piśmie. Głos oddany przez pełnomocnika liczy się do wymaganego kworum jako obecność mocodawcy. Niedopuszczalny jest udział przez pełnomocnika lub przy użyciu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu w zakresie uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§24

W przypadku powstania wakatu w władzach Stowarzyszenia lub Oddziału Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji uzupełnienie nie więcej niż 1/3 składu władz może nastąpić w drodze kooptacji.

WALNE ZGROMADZENIE

§25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny, jeden (1) raz w roku jako sprawozdawcze i raz na trzy (3) lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie, bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej 15 członków, jeżeli uzna, że sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Za taką sprawę nie może być uznany w szczególności wniosek o zmianę Statutu i odwołanie członka władz Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej jedna trzecia (1/3) liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów – w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

4. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu. 

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1. zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

2. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności,

4. wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu Głównego,

5. wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Głównego i członkom Głównej Komisji Rewizyjnej,

7. nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego,

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

9. ustalanie wysokości składek członkowskich,

10. uchwalanie zmian w Statucie,

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Stowarzyszenia Statutem lub przepisami prawa lub wniesionych przez członków do porządku obrad.

§28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub większości Zarządów Oddziałów albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§29

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie do 30 dni od upływu tego terminu.

§30

Obradami kieruje Prezydium wybierane przez Walne Zebranie w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.

ZARZĄD GŁÓWNY

§31

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd Główny składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków Zarządu Głównego.

3. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Przewodniczący Zarządu Głównego zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące. Na posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zapraszane osoby stojące na czele jednostek podległych Stowarzyszeniu oraz przedstawiciele podmiotów z nim współpracujących, w tym dyrektorzy i pracownicy.

5. Członek Zarządu Głównego traci mandat w przypadku:

1) złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Głównym,

2) odwołania przez Walne Zgromadzenie,

3) upływu kadencji,

4) uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym albo pozbawiającego go praw publicznych.

§32

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie jego imieniu,

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3. uchwalanie regulaminu  obrad oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych,

4. podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia członków z opłacania składki członkowskiej, w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,

5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia (ruchomym i nieruchomym),

6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,

8. powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się z osób spoza Stowarzyszenia do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów,

9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

10. wnioskowanie przed Walnym Zgromadzeniem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

11. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem,

12. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

13. koordynowanie działalności jednostek terenowych, w tym uczestniczenie w posiedzeniach ich władz z głosem doradczym,

14. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

15. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

§33

Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu Głównego ze stanowiskiem kierowniczym w Oddziale prowadzonym przez Stowarzyszenie. Możliwość ta nie istnieje w stosunku do członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§34

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków. 

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom co najmniej raz w roku. Na posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być zapraszane osoby stojące na czele jednostek podległych Stowarzyszeniu oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem, w tym dyrektorzy i pracownicy.

§35

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym Oddziałów Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. uchwalanie własnego regulaminu obrad,

4. udział w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz władz Oddziałów z głosem doradczym,

5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,

7. dokonywanie oceny działalności statutowej władz Stowarzyszenia za okres kadencji i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu.

§36

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie mogą także być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. nie mogą także otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§37

Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§38

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.

2. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 (dziesięć) osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.

3. Przy tworzeniu Oddziału Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§39

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§40

1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.

2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału.

3. Uchwały władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej (1/3) liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez członka na piśmie. Głos oddany przez pełnomocnika liczy się do wymaganego kworum jako obecność mocodawcy. Niedopuszczalny jest udział przez pełnomocnika lub przy użyciu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu w zakresie uchwał podejmowanych przez Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

§41

1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,

b) złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU

§42

Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

§43

Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem obrad.

§44

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

1. uchwalanie programu działania Oddziału,

2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,

3. wybór i odwoływanie władz Oddziału,

4. zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej Oddziału i Zarządu Oddziału.

§45

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub:

1. na żądanie Zarządu Głównego,

2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3. na pisemny wniosek jednej trzeciej (1/3) członków zwyczajnych Oddziału.

§46

1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w §45 pkt 1, pkt 2, pkt 3.

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Oddziału w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania na 30 dni przed terminem obrad jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§47

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.

§48

1. Zarząd Oddziału składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) członków Zarządu Oddziału.

2. Przewodniczący Zarządu Oddziału zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Oddziału nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§49

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia Oddziału,

2. uchwalanie własnego regulaminu obrad oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych Oddziału,

3. zarządzanie majątkiem Oddziału (ruchomym i nieruchomym) w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4. zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych upoważnień,

5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie i wykluczania z powodu naruszania zasad określonych w §20 pkt 3 i pkt 4,

6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

7. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Oddziału,

9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.

§50

1. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Przewodniczącego.

2. Członek Zarządu Oddziału traci mandat w przypadku:

1) złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Oddziału,

2) odwołania przez Walne Zgromadzenie Oddziału,

3) upływu kadencji,

4) uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym albo pozbawiającego go praw publicznych.

3. Członek Zarządu Oddziału może zostać zawieszony w czynnościach przez Zarząd Główny, jeżeli działalność Oddziału jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami władz Stowarzyszenia lub w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§51

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom co najmniej raz w roku. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§52

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Oddziału oraz kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału (kontrola obowiązkowa co najmniej raz w roku),

2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. uchwalanie własnego regulaminu obrad,

4. udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,

5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym w Statucie,

7. składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Oddziału,

8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału,

9. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

10. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Oddziału o odwołanie członków Zarządu Oddziału.

§53

W przypadkach określonych w §52 pkt 6 Walne Zgromadzenie Oddziału oraz posiedzenie Zarządu Oddziału winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

§54

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§55

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

3. wpływów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

4. darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,

5. dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.

§56

Do majątku Stowarzyszenia zalicza się prawnie zastrzeżoną nazwę „Przebiśnieg”, znak graficzny (logo) Stowarzyszenia oraz domenę internetową www.przebisnieg.org

§57

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

§58

Do reprezentowania Stowarzyszenia/Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną upoważniony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia/Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną potrzeba zgodnego oświadczenia woli dwóch członków Zarządu Głównego/Zarządu Oddziału.

§59

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000,00 EURO (słownie: piętnaście tysięcy) również w drodze więcej niż jednej operacji.

§60

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 30 dni na konto Zarządu Głównego.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§61

Uchwalenie Statutu lub zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga obecności co najmniej jednej trzeciej (1/3) członków uprawnionych do głosowania członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie minimum 10 osób uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają większością 2/3 głosujących za zmianą Statutu lub rozwiązaniem Stowarzyszenia.

§62

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku na rzecz Kliniki Hematologii w Krakowie lub innego szpitala, bądź oddziału onkologicznego i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

§63

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

§64

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.