Nowotwory limfoidalne z komórek prekursorowych (precursor lymphoid neoplasms)
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B, bliżej nieokreślony (B-ALL/LBL, NOS, B-lym-phoblastic leukemia/lymphoma, not otherwise specified
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z powtarzalnymi nieprawidłowościami gene-tycznymi (B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with recurrent genetic abnormalitie
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z translokacją t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR–ABL1 [B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z translokacją t(v;11q23.3); rearanżacja KMT2A [B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(v;11q23.3); KMT2A rearranged]  
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z translokacją t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6–RUNX1 [B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(12;21)(p13.2;q22.1); ETV6-RUNX1
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z hiperdiploidią (B-lymphoblastic leukemia//lymphoma with hyperdiploidy)Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z hipodiploidią (B-lymphoblastic leukemia//lymphoma with hypodiploidy)
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z translokacją t(5;14)(q31.1;q32.3); IL3-IGH [B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(5;14)(q31.1;q32.3); IL3-IGH]
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z translokacją t(1;19)(q23;p13.3); TCF3-PBX1[B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with t(1;19)(q23;p13.3); TCF3-PBX1]
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B, z translokacjami obejmującymi kinazy tyrozy-nowe lub receptory cytokin, podobnymi do BCR-ABL1 ALL/LBL (B-lymphoblastic leukemia//lymphoma, BCR-ABL1–like)
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek B z wewnątrzchromosomalną amplifikacją chro-mosomu 21 (B-lymphoblastic leukemia/lymphoma with iAMP21)
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek T (T-ALL/LBL, NOS, T lymphoblastic leukemia//lymphoma)
Białaczka limfoblastyczna z wczesnych prekursorów komórek T (early T-cell precursor lympho-blastic leukemia)
Białaczka/chłoniak limfoblastyczny z komórek naturalnej cytotoksyczności (natural killer [NK]cell lymphoblastic leukemia/lymphoma) 
Nowotwory z dojrzałych komórek B (mature B-cell neoplasms)
Chłoniak z komórek B, podtyp nieokreślony (nie spełnia kryteriów żadnej jednostki w klasyfi-kacji WHO) (B-cell lymphoma, subtype cannot be determined [not an entitiy within the WHO classification])
Przewlekła białaczka limfocytowa/chłoniak z małych limfocytów (CLL/SLL, chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma)
Monoklonalna limfocytoza z komórek B (MBL, monoclonal B-cell lymphocytosis)
Białaczka prolimfocytowa z komórek B (B-PLL, B-cell prolymphocytic leukemia)
Śledzionowy chłoniak strefy brzeżnej z komórek B (SMZL, splenic B-cell marginal zone lymphoma)
Białaczka włochatokomórkowa (HCL, hairy cell leukemia)
Śledzionowy chłoniak/białaczka z komórek B, nieklasyfikowalne (splenic B-cell lymphoma//leukemia, unclassifiable) —chłoniak rozlany z małych komórek B miazgi czerwonej śledziony (splenic diffuse red pulp small B-cell lymphoma) —wariant białaczki włochatokomórkowej (HCL-v, hairy cell leukemia-variant)
Chłoniak limfoplazmocytowy (LPL, lymphoplasmacytic lymphoma)—makroglobulinemia Waldenströma (WM, Waldenström macroglobulinemia)
Monoklonalna gammapatia o nieokreślonym znaczeniu, IgM (MGUS IgM, monoclonal gammo-pathy of undetermined significance, IgM)
Choroba łańcuchów ciężkich g (gamma HCD, gamma heavy chain disease)
Choroba łańcuchów ciężkich Mu (Mu HCD, mu heavy chain disease)
Choroba łańcuchów ciężkich a (alpha HCD, alpha heavy chain disease)
Monoklonalna gammapatia o nieokreślonym znaczeniu, IgG/A (MGUS IgG/A, monoclonal gammopathy of undetermined significance, IgG/A)
Szpiczak plazmocytowy (PCM, plasma cell myeloma)
Odosobniony plasmocytoma kości (solitary plasmacytoma of bone)
Pozakostny plasmocytoma (extraosseous plasmacytoma)
Choroby depozytowe monoklonalnych immunoglobulin (MIDD, monoclonal immunoglobulin deposition diseases)
Pozawęzłowy chłoniak strefy brzeżnej MALT (extranodal marginal zone lymphoma of mucosa–associatedlymphoid tissue, MALT lymphoma)
Węzłowy chłoniak strefy brzeżnej (NMZL, nodal marginal zone lymphoma) —dziecięcy węzłowy chłoniak strefy brzeżnej (pediatric NMZL, pediatric nodal marginal zone lymphoma)
Chłoniak grudkowy (FL, follicular lymphoma) —neoplazja grudkowa in situ (ISFN, in situ follicular neoplasia) —typ dwunastniczy chłoniaka grudkowego (DTFL, duodenal-type follicular lymphoma)
Typ dziecięcy chłoniaka grudkowego (PTFL, pediatric-type follicular lymphoma)
Chłoniak z dużych komórek B z rearanżacją IRF4 (LBCL with IRF4-R, large B-cell lymphoma with IRF4 rearrangement)
Pierwotny skórny chłoniak z ośrodków rozmnażania (PCFCL, primary cutaneous follicle center lymphoma)
Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) —neoplazja z komórek płaszcza in situ (ISMCN, in situ mantle cell neoplasia)
Chłoniak rozlany z dużych komórek B, bliżej nieokreślony (DLBCL, NOS, diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified) —typ z komórek ośrodków rozmnażania(GCB-type, germinal center B-cell type) —typ z aktywowanych komórek B(ABC-type, activated B-cell type)
Chłoniak z dużych komórek B bogaty w komórki T/histiocyty (T/HRLBCL, T cell/histiocyte-rich large B-cell lymphoma)
Pierwotny chłoniak rozlany z dużych komórek ośrodkowego układu nerwowego (primary DLBCL, CNS, primary DLBCL of the central nervous system)
Pierwotny skórny chłoniak rozlany z dużych komórek B typu kończynowego (PCLBCL, leg type, primary cutaneous DLBCL, leg type)
Chłoniak rozlany z dużych komórek B, bliżej nieokreślony, EBV+ (EBV+ DLBCL, NOS, Epstein Barr virus positive diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified)
Wrzód śluzówkowo-skórny EBV+ (EBV+ mucocutaneous ulcer)
Chłoniak rozlany z dużych komórek B związany z przewlekłym zapaleniem (DLBCL associated with chronic inflammation)
Ziarniniakowatość limfoidalna (LyG, lymphomatoid granulomatosis)
Pierwotny chłoniak śródpiersia (grasicy) z dużych komórek B (PMBL, primary mediastinal [thy-mic] large B-cell lymphoma)
Wewnątrznaczyniowy chłoniak z dużych komórek B (IVLBCL, intravascular large B-cell lymphoma)
Chłoniak z dużych komórek B, ALK+ (ALK+ LBCL, ALK-positive large B-cell lymphoma)
Chłoniak plazmablastyczny (PBL, plasmablastic lymphoma)
Pierwotny chłoniak wysiękowy (PEL, primary effusion lymphoma)
Chłoniak rozlany z dużych komórek B, bliżej nieokreślony, HHV8+ (HHV8+ DLBCL, NOS, human herpesvirus 8 positive diffuse large B-cell lymphoma, not otherwise specified)
Chłoniak Burkitta (BL, Burkitt lymphoma)
Chłoniak burkittopodobny z aberracją 11q (Burkitt-like lymphoma with 11q aberration)
Chłoniak o wysokim stopniu złośliwości z komórek B z rearanżacjami MYC i BCL2 i/lub BCL6 (HGBCL with MYC-R and BCL2-R and/or BCL6-R, high-grade B-cell lymphoma, with MYC and BCL2 and/or BCL6 rearrangements)
Chłoniak o wysokim stopniu złośliwości z komórek B, bliżej nieokreślony (HGBCL, NOS, high–grade B-cell lymphoma, NOS)
Chłoniak z komórek B, nieklasyfikowany, z cechami pośrednimi między chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B a klasycznym chłoniakiem Hodgkina (BCLU, DLBCL/cHL, B-cell lymphoma, unclassifiable, with features intermediate between diffuse large B-cell lymphoma and classical Hodgkin lymphoma)  
Nowotwory z dojrzałych komórek T i NK (mature T- and NK-cell neoplasms)
Chłoniak z komórek T, podtyp nieokreślony (nie spełnia kryteriów żadnej jednostki w klasyfi-kacji WHO) (T-cell lymphoma, subtype cannot be determined [not an entitiy within the WHO classification])
Białaczka prolimfocytowa z komórek T (T-PLL, T-cell prolymphocytic leukemia)
Białaczka z dużych ziarnistych limfocytów T (T-LGL, T-cell large granular lymphocytic leukemia)
Przewlekła choroba limfoproliferacyjna z komórek naturalnej cytotoksycznkości (NK) [CLPD-NK, chronic lymphoproliferative disorder of natural killer (NK) cells]
Agresywna białaczka z komórek NK (aggressive NK-cell leukemia)
Układowy dziecięcy chłoniak z komórek T EBV+ (systemic EBV+, T-cell lymphoma of childhood)
Choroba limfoproliferacyjna typu opryszczki ospówkowatej (HV-like LPD, hydroa vacciniforme–like lymphoproliferative disorder)
Białaczka/chłoniak z komórek T dorosłych (ATLL, adult T-cell leukemia/lymphoma)
Pozawęzłowy chłoniak z komórek NK/T typu nosowego (ENKTL, extranodal NK/T-cell lympho-ma, nasal type)
Chłoniak z komórek T związany z enteropatią (EATL, enteropathy-associated T-cell lymphoma)
Monomorficzny epiteliotropowy chłoniak jelitowy z komórek T (MEITL, monomorphic epithelio-tropic intestinal T-cell lymphoma)
Indolentna choroba limfoproliferacyjna z komórek T przewodu pokarmowego (indolent T-cell LPD of GI tract, indolent T-cell lymphoproliferative disorder of the gastrointestinal tract)
Chłoniak z komórek T wątrobowo-śledzionowy (HSTL, hepatosplenic T-cell lymphoma)
Chłoniak z komórek T tkanki podskórnej typu zapalenia tkanki podskórnej (SPTCL, subcutane-ous panniculitis-like T-cell lymphoma)
Ziarniniak grzybiasty (MF, mycosis fungoides)
Zespół Sézary’ego (SS, Sézary syndrome)
Pierwotne skórne choroby limfoproliferacyjne z komórek T CD30+ (primary cutaneous CD30+ T-cell lymphoproliferative disorders)—pierwotny skórny chłoniak z dużych komórek anaplastyczny (C-ALCL, primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma)—lymphomatoid papulosis (LyP)
Pierwotny skórny chłoniak z komórek T gd (PCGD-TCL, primary cutaneous gamma/delta T-cell lymphoma)
Pierwotny agresywny skórny chłoniak epidermotropowy z cytotoksycznych komórek T CD8+ (AECTCL, primary cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic cytotoxic T-cell lympho-ma)
Pierwotny skórny chłoniak z komórek T CD8+ okolic dystalnych(primary cutaneous acral CD8+ T-cell lymphoma)
Pierwotna skórna choroba limfoproliferacyjna z małych/średnich komórek T CD4+ (primary cutaneous CD4+ small/medium T-cell lymphoproliferative disorder)
Chłoniak z obwodowych komórek T, bliżej nieokreślony (PTCL, NOS, peripheral T-cell lympho-ma, not otherwise specified)
Chłoniak z komórek T angioimmunoblastyczny (AITL, angioimmunoblastic T-cell lymphoma)
Chłoniak grudkowy z komórek T (FTCL, follicular T-cell lymphoma)
Węzłowy chłoniak z obwodowych komórek T o fenotypie folikularnych limfocytów pomocniczych (NPTCL with TFH phenotype, nodal peripheral T-cell lymphoma with T-follicular helper cell phenotype)
Chłoniak z dużych komórek anaplastyczny, ALK+ (ALCL, ALK+, anaplastic large cell lymphoma, ALK-positive)
Chłoniak z dużych komórek anaplastyczny, ALK– (ALCL, ALK–, anaplastic large cell lymphoma, ALK-negative)
Anaplastyczny chłoniak z dużych komórek związany z implantami piersi(breast implant–associated anaplastic large-cell lymphoma)  
Potransplantacyjne choroby limfoproliferacyjne (PTLD, posttransplant lymphoproliferative disorders)
Rozrost z komórek plazmatycznych (plasmacytic hyperplasia) PTLD typu mononukleozy zakaźnej (infectious mononucleosis-like PTLD)
PTLD typu znacznego rozrostu grudkowego (florid follicular hyperplasia PTLD)
Polimorficzna PTLD (polymorphic PTLD)
Monomorficzna PTLD (podtypy z komórek B i T/NK) (monomorphic PTLD [B-and T/NK-cell subtypes])
PTLD podtypu klasycznego chłoniaka Hodgkina (classical Hodgkin lymphoma subtype PTLD
Nowotwory z komórek histiocytarnych i dendrytycznych (histiocytic and dendritic cell neoplasms)
Mięsak histiocytarny (HS, histiocytic sarcoma)
Histiocytoza z komórek Langerhansa (LCH, Langerhans cell histiocytosis)
Mięsak z komórek Langerhansa (LCS, Langerhans cell sarcoma)
Nieokreślony nowotwór z komórek dendrytycznych (indeterminate dendritic cell tumor)
Mięsak z komórek dendrytycznych palczastych (IDCS, interdigitating dendritic cell sarcoma)
Mięsak z komórek dendrytycznych grudek chłonnych (FDSS, follicular dendritic cell sarcoma)
Nowotwór z komórek fibroblastycznych siateczki (fibroblastic reticular cell tumor)
Rozsiany młodzieńczy żółtakoziarniniak (JXG, disseminated juvenile xanthogranuloma)
Choroba Erdheima-Chestera (Erdheim-Chester disease)
Chłoniak Hodgkina (Hodgkin lymphoma)
Chłoniak Hodgkina guzkowy z przewagą limfocytów (NLPHL, nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma)
Klasyczny chłoniak Hodgkina (cHL, classical Hodgkin lymphoma): —typu stwardnienia guzkowego (NScHL, nodular sclerosis HL) —postać bogata w limfocyty (LRcHL, lymphocyte-rich HL) —postać mieszanokomórkowa (MCcHL, mixed cellularity HL) —postać uboga w limfocyty (LDcHL, lymphocyte-depleted HL)

Klasyfikacja nowotworów układu chłonnego wg WHO z 2016r. Jednostki tymczasowe oznaczono kursywą.

Źródło: http://onkologia.zalecenia.med.pl/pdf/zalecenia_PTOK_tom2_2.2.Klasyfikacja_i_kryteria_diagnostyczne_nowotworow_ukladu_chlonnego_200520.pdf

Tekst opracowany przez dr Paulinę Magdę.

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.