Co nowego w hematoonkologii?

14.09.2020 r.
Przewlekła białaczka limfocytowa i białaczka prolimfocytowa. Dwie monety czy dwie strony tej samej monety? Więcej>>

14.09.2020 r.
Przewlekła białaczka limfocytowa: od patogenezy molekularnej do nowych strategii terapeutycznych. Więcej>>

14.09.2020 r.
Zgodnie z wynikami badania III fazy VIALE-A, skojarzone stosowanie wenetoklaksu (Venclexta) i azacytydyny (Vidaza) było bezpieczne i poprawiało przeżycie całkowite (OS) w porównaniu z samą azacytydyną u niektórych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Wyniki badania zostały zaprezentowane na wirtualnym 25. corocznym kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), a także opublikowane w The New England Journal of Medicine. Więcej>>

14.09.2020 r.
Zgodnie z wynikami badania III fazy VIALE-A, skojarzone stosowanie wenetoklaksu (Venclexta) i azacytydyny (Vidaza) było bezpieczne i poprawiało przeżycie całkowite (OS) w porównaniu z samą azacytydyną u niektórych pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML). Wyniki badania zostały zaprezentowane na wirtualnym 25. corocznym kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Hematologicznego (EHA), a także opublikowane w The New England Journal of Medicine. Więcej>>

14.09.2020 r.
Została uruchomiona platforma fitness MyVictory w celu zapewnienia treningów na żywo i na żądanie, specjalnie dostosowanych do osób, które przeżyły różne rodzaje nowotworów. Więcej>>

14.09.2020 r.
W randomizowanym badaniu II fazy, obejmującym schematy decytabiny u starszych pacjentów z nowo rozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML), stwierdzono, że skuteczność i bezpieczeństwo nie różniły się między 5-dniowym a 10-dniowym schematem decytabiny. Więcej>>

14.09.2020 r.
Tabletki azacytydyny zatwierdzone do leczenia AML po chemioterapii Więcej>>

14.09.2020 r.
Zatwierdzono pierwsze leczenie limfocytami CAR-T w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza Więcej>>

14.09.2020 r.
FDA zatwierdza doustną azacytydynę w ostrej białaczce szpikowej Więcej>>

31.08.2020 r.
Działania FDA obejmują trzecią terapię CAR z limfocytami T. Więcej>>

31.08.2020 r.
Nowy nanokoniugat blokuje rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych w zwierzęcych modelach ostrej białaczki szpikowej. Więcej >>

31.08.2020 r.
Jak pokazują badania Moffitt, terapia podwójnymi inhibitorami może być bezpieczniejsza dla pacjentów z PBL. Więcej >>

31.08.2020 r.
ASH opublikowało nowe wytyczne, które mają pomóc w dostosowaniu leczenia starszych osób dorosłych z ostrą białaczką szpikową. Więcej >>

29.07.2020 r.
Komisja EMA (Europejska Agencja Leków) wydała pozytywną opinię dotyczącą stosowania acalabrutinibu w monoterapii u pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni lub otrzymali co najmniej jedną terapię w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL). Więcej >>

20.07.2020 r.
Nowoczesna onkologia dziecięca w Poznaniu w budowie. Więcej >>

12.05.2020 r.
Warto wiedzieć. Od 11 maja na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta, można przeprowadzić bezpośrednią rozmowę z Biurem w formie czatu. Czat dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Więcej >>

12.05.2020 r.
Już są !!! Rekomendacje dotyczące opieki nad pacjentami z chorobami hematoonkologicznymi w związku z pandemią COVID-19. Więcej >>

30.04.2020 r.
Opieka nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych podczas epidemii COVID-19 – zalecenia. Więcej >>

10.04.2020 r.
Wg informacji opublikowanych w „Blood”, trwają prace nad nowym narzędziem prognostycznym, które pomoże ustalić, jak długo osoba, u której zdiagnozowano przewlekłą białaczkę limfocytową (CLL), może poczekać przed rozpoczęciem leczenia. Może to pomóc w złagodzeniu frustracji pacjentów z wczesnym stadium CLL, którzy nie mają objawów choroby, a którym mówi się, że mają nowotwór, ale na razie nie będą leczeni i powinni jedynie „obserwować się i czekać, co zalecają wytyczne. Tacy pacjenci stanowią około 70–80% osób ze zdiagnozowanym CLL. Szacuje się, że do tej kategorii należy obecnie ponad 400 000 pacjentów w Stanach Zjednoczonych i Europie. Więcej >>

10.04.2020 r.
Nawet w normalnych warunkach diagnozowanie chorób układu krwiotwórczego, jest utrudnione ze względu na objawy podobne do przeziębienia. Zgodnie z listem redakcyjnym opublikowanym online w Leukemia Research, pandemia SARS-CoV-2 stanowi znaczne ryzyko dla pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Wpływa na każdy aspekt od diagnozy po terapię. Jedną z kluczowych kwestii, jest ryzyko nieudanej lub opóźnionej diagnozy z powodu warunków pandemicznych. Szacuje się, że 50–75% pacjentów z ostrą białaczką ma gorączkę w chwili rozpoznania, co naraża ich na wysokie ryzyko błędnej diagnozy COVID-19 po wstępnej ocenie. Podobnie jak w przypadku innych chorób onkologicznych (na przykład pierwotny chłoniak śródpiersia), które często występują z kaszlem z gorączką lub bez niej. Po ujemnym teście SARS-CoV-2 pacjenci mogą zostać wysyłani do domu bez dalszej diagnozy. W szybko postępującej chorobie, takiej jak ostra białaczka, może to prowadzić do krytycznych opóźnień w interwencji terapeutycznej. Samoobserwacja siebie i bliskich ma teraz jeszcze większe znaczenie. Więcej >>

31.03.2020 r.
Dane z Chin wskazują, że pacjenci onkologiczni otrzymujący leczenie przeciwnowotworowe powinni mieć intensywne badania przesiewowe w kierunku zakażenia COVID-19 i powinni unikać leczenia powodującego immunosupresję lub w przypadku współinfekcji COVID-19 zmniejszyć ich dawkę. Zdaniem naukowców nie powinno się zalecać opóźnienia leczenia onkologicznego. Jak te wytyczne wyglądają dla pacjentów hematoonkologiczych w Polsce? Więcej >>

19.02.2020 r.
Niektóre komórki nowotworowe nie umierają, nawet po zastosowaniu silnych immunoterapii komórkowych, takich jak np. terapia komórkami CAR T. Nowe badania z Abramson Cancer Center na University of Pennsylvania rzucają na to światło i próbują wyjaśnić dlaczego. Więcej >>

18.02.2020 r.
Ujawniono pochodzenie skórnego chłoniaka z komórek T. Więcej >>

17.02.2020 r.
Zgodnie z badaniem fazy I, nowa terapia komórkami T anty-CD19 CAR wykazała wysoki odsetek odpowiedzi przy niskiej toksyczności neurologicznej u pacjentów z zaawansowanymi chłoniakami komórek B. „To pokazuje, że możemy zdecydowanie poprawić CAR. Nieustannie udoskonalamy projekty CAR, aby dać nam to, czego potrzebujemy klinicznie”, powiedział Kochenderfer dla MedPage Today.
„Wykazaliśmy, że domeny zawiasowe i transbłonowe są bardzo ważne w funkcji CAR” – powiedział. „To jeden z powodów, dla których uważamy, że nowy CAR jest mniej toksyczny niż stary CAR. Wykazaliśmy, że niższe poziomy cytokin są związane z mniejszą toksycznością u pacjentów.” Więcej >>

17.02.2020 r.
Jeśli trwające badania potwierdzą bezpieczeństwo i skuteczność, komórki CAR-NK mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla terapii komórkami CAR T m.in. poprzez zmniejszenie toksyczności… (New England Journal of Medicine) „To oczywiście wstępne dane i niewielka próbka, ale dane są zachęcające”, powiedział Rezvani dla MedPage Today. „Nie możemy wyciągnąć żadnych poważnych wniosków z tego, co widzieliśmy, ale przynajmniej zachęca nas to do kontynuowania bieżących prac”. Więcej >>

15.01.2020 r.
Według analizy opublikowanej w The Lancet Hematology, u pacjentek ze zdiagnozowanym chłoniakiem Hodgkina (HL) chemioterapia zastosowana podczas ciąży wiąże się m.in. z niższą masą urodzeniową u noworodków. Jednak pomimo zwiększonego ryzyka powikłań, nie zauważono istotnej różnicy w przeżyciu między kobietami, które otrzymały chemioterapię przedporodową, a tymi, które tego nie zrobiły. Więcej >>

10.01.2020 r.
Rutynowa morfologia pomaga wcześnie wykryć nowotwory krwi. Lekarze postulują powrót tego badania w ramach medycyny pracy. Więcej >>

29.10.2019 r.
W hematologii ciągle dzieje się coś nowego. Teraz testowane jest nowe narzędzie prognostyczne, które być może będzie mogło przewidzieć, kto może osiągnąć względnie długą remisję w CLL. Więcej >>

20.09.2019 r.
Nowe doniesienia sugerują, że u osób które mają w rodzinie rodzica, rodzeństwo lub dziecko z nowotworem krwi, istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia choroby hematologicznej. Badanie opublikowane w Blood opisuje pierwsze dowody na istnienie takiego ryzyka. Jak dotąd jest to największa i najbardziej kompleksowa ocena populacyjna. W niniejszej analizie wzięło 153 113 pacjentów z potwierdzonym nowotworem krwi i 391 131 krewnych pierwszego stopnia, co pozwoliło dr Sudowi i współpracownikom w pełni scharakteryzować ryzyko rodzinne wszystkich rodzajów nowotworów krwi. Różne nowotwory krwi były uzależnione od innych czynników. Naukowcy twierdzą również, że odkrycia mogą nie mieć zastosowania w krajach rozwijających się gospodarczo, które mają różne wskaźniki zapadalności na nowotwory i potencjalnie różne czynniki ryzyka środowiskowego i genetycznego. Badanie zostało przeprowadzone we współpracy między europejskimi instytutami badawczymi: Instytutem Badań nad Rakiem w Londynie, Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu i Uniwersytetem Lund w Szwecji. Więcej >>

19.09.2019 r.
WHO zaktualizowało listę podstawowych leków i testów diagnostycznych, które uważa za „niezbędne” dla każdego systemu opieki zdrowotnej. Zgodnie z oświadczeniem WHO najnowsze aktualizacje koncentrują się na nowotworach i innych globalnych wyzwaniach zdrowotnych, „kładąc nacisk na skuteczne rozwiązania, inteligentne ustalanie priorytetów i optymalny dostęp. Czy polski system zdrowotny będzie działał w tym duchu? Czas pokaże. „Umieszczenie na liście niektórych nowych leków przeciwnowotworowych jest mocnym opowiedzeniem się za tym, aby każdy miał dostęp do leków ratujących życie, nie tylko ci, którzy mogą sobie na nie pozwolić”, powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. Więcej >>

11.07.2019 r.
Prace nad nowymi lekami w nawracającym / opornym chłoniaku nieziarniczym z komórek B, cały czas trwają. Doniesienia dają nowe nadzieje, ale na finalne rozwiązania trzeba będzie jeszcze poczekać. Więcej >>

09.07.2019 r.
FDA zatwierdziła rozszerzone wskazanie dla inhibitora IDH1, obejmujące leczenie dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową (AML) z mutacją IDH1, którzy mają ponad 75 lat lub choroby współistniejące, które uniemożliwiają im intensywną chemioterapię indukcyjną. Więcej >>

08.07.2019 r.
Ważne wiadomości dla pacjentów z nieleczonym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL). Z wyników opublikowanych w Journal of Clinical Oncology wynika, że standardowy R-CHOP jest najlepszy w stosunku do dawki EPOCH-R w DLBCL. Więcej >>

22.06.2019 r.
Opcje leczenia przed przeszczepem: konwencjonalne i innowacyjne. Więcej >>

21.06.2019 r.
Jakie działania należy podejmować u pacjentów w podeszłym wieku z pierwotnym chłoniakiem ośrodkowego układu nerwowego? Więcej >>

17.06.2019 r.
Lyndsey Runaas, MD, adiunkt w Medical College of Wisconsin, omawia terapie celowane dla pacjentów z ostrą białaczką szpikową FLT3 (AML). AML z mutacją FLT3 nie jest rzadkim podtypem AML, występuje u jednej trzeciej pacjentów. Historycznie wiąże się to z dość złym rokowaniem, ale w ciągu ostatnich kilku lat na rynku pojawiło się wiele innych inhibitorów FLT3. Więcej >>

16.06.2019 r.
Już niebawem nowe możliwości w leczeniu MDS/CMML. Więcej >>

14.06.2019 r.
FDA zatwierdziła nowe możliwości w leczeniu pacjentów z nawrotowym / opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B (DLBCL), którzy otrzymali co najmniej 2 wcześniejsze terapie. „Koniugaty przeciwciało-lek są nową klasą ukierunkowanych immunoterapii. Ten rodzaj terapii, w przeciwieństwie do tradycyjnej chemioterapii, ma na celu celowanie w określone komórki. Dzisiejsze zatwierdzenie stanowi alternatywną opcję dla pacjentów, u których wiele terapii nie zadziałało”. Richard Pazdur, MD, dyrektor Centrum Doskonałości Onkologii FDA i pełniący obowiązki dyrektora Biura Hematologii i Produktów Onkologicznych w Centrum Oceny i Badań Leków FDA. Więcej >> Więcej >>

14.06.2019 r.
Nowe doniesienia dotyczące możliwości leczenia białaczki włochatokomórkowej. Więcej >>

11.06.2019 r.
Biomarkery mogą wpływać na immunoterapię chłoniaków. Więcej >>

10.06.2019 r.
Możliwości regeneracyjne u pacjentów z białaczką po chemioterapii. Więcej >>

09.06.2019 r.
FDA zatwierdziła nową kombinację leków w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem grudkowym lub brzeżnym. Więcej >>

17.04.2019 r.
Czy radioterapia, to dobre rozwiązanie dla pacjentów z wczesnym chłoniakiem grudkowym? Więcej >>

15.04.2019 r.
W New England Journal of Medicine opublikowano zaktualizowane wyniki fazy IIa JULIET. Połowa pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B (DLBCL) zareagowała, a około dwie trzecie badanych … Więcej >>

14.04.2019 r.
Wpływ ćwiczeń na objawy depresyjne u pacjentów z nowotworem. Więcej >>

14.04.2019 r.
Dwa nowe sposoby na leniwego chłoniaka nieziarniczego (NHL) ? Więcej>> Więcej >>

13.04.2019 r.
Wszystko wskazuje na to, iż jest szansa na nowy lek skuteczny u pacjentów z nawrotowym chłoniakiem strefy brzeżnej (MZL) Więcej >>

12.04.2019 r.
Przeszczepy komórek macierzystych u pacjentów z nowotworami krwi. Więcej >>

11.04.2019 r.
Czy ostra białaczka szpikowa ma związek z przemysłowym zanieczyszczeniem środowiska? Więcej >>

12.03.2019 r.
MZ publikuje Wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu. Więcej >>

05.03.2019 r.
Jeśli przyjmowanie leków infuzyjnych jest dla Was stresujące, może zainteresować Was również takie rozwiązanie. Podobno powstała gra, która ma na celu pomóc w zmniejszeniu stresu podczas infuzji leków oraz zwiększeniu subiektywnego poczucia kontroli nad procesem leczenia. My jeszcze nie testowaliśmy, ale pacjenci z Wrocławia owszem. Więcej >>

27.02.2019 r.
Zgodnie z badaniem I fazy opublikowanym w „Blood”, kombinację ibrutynibu i palbociclib-inhibitora CDK-4/6 można stosować u pacjentów z wcześniej leczonym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL). Więcej >>

26.02.2019 r.
FDA zatwierdziło Calaspargase Pegol-mknl w leczeniu ostrej białaczki limfatycznej. Więcej >>

17.02.2019 r.
„Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię dotyczącą rozszerzenia obecnego wskazania do stosowania Blincyto (blinatumomab) – podaje firma Amgen w komunikacie prasowym.
Rozszerzenia wskazania dotyczy „monoterapii u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek prekursorowych linii B CD19 (+), bez chromosomu Philadelphia, będących w pierwszej lub drugiej remisji z minimalną chorobą resztkową (MRD), większą lub równą 0,1%”.” Więcej >>

15.02.2019 r.
Czym się różni białaczka od chłoniaka? Więcej >>

13.02.2019 r.
Co warto wiedzieć o przewlekłej białaczce limfatycznej. Więcej >>

12.02.2019 r.
Wszystko co warto wiedzieć o limfocytach. Więcej >>

08.02.2019 r.
U niektórych pacjentek z chłoniakiem Hodgkina, które przeszły radioterapię klatki piersiowej, zwiększa się ryzyko zachorowania na raka piersi. Na podstawie tego odkrycia naukowcy opracowali ocenę ryzyka interakcji radioterapii z ryzykiem poligenicznym, aby przewidzieć, które pacjentki będą bardziej podatne na rozwój raka piersi wywołanego radioterapią. „Pacjentki z chłoniakiem Hodgkina i ich lekarze mogliby zdecydować się na schematy leczenia bez promieniowania (tylko sama chemioterapia) lub z mniejszymi dawkami promieniowania na tkankę piersiową, stosując najnowsze techniki radiacyjne, które mogą znacznie zmniejszyć dawkę promieniowania.” powiedział Dr. van Leeuwen. Więcej >>

07.02.2019 r.
Nowa technologia analizuje komórki i pomaga w tworzeniu terapii celowanych. Więcej >>

07.02.2019 r.
Białaczka sprzyja przedwczesnemu starzeniu się w zdrowych komórkach szpiku kostnego – wynika z nowych badań przeprowadzonych przez University of East Anglia. „Nie było wcześniej wiadomo, że białaczka indukuje starzenie się lokalnego środowiska nienowotworowego. Mamy nadzieję, że tę biologiczną funkcję można wykorzystać w przyszłości, torując drogę nowym lekom.” Więcej >>

06.02.2019 r.
Christoph Bock, główny badacz w CeMM podkreśla znaczenie spersonalizowanej medycyny: „Aby opanować nowotwór, często bierze się kilka leków w tym samym czasie. Poszukiwanie takich terapii skojarzonych wymaga niestety wielu prób i dlatego właśnie opracowaliśmy metodę, która przewiduje i nadaje pierwszeństwo temu, co najprawdopodobniej zadziała. Pierwsze wyniki w przewlekłej białaczce limfatycznej są obiecujące i jestem przekonany, że nasza metoda pomoże opracować spersonalizowane terapie białaczki i innych nowotworów. ” Ulrich Jaeger, profesor hematologii na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu i kierownik Klinicznego Kliniki Hematologii i Hemostazologii w Szpitalu Ogólnym w Wiedniu podkreśla kontekst medyczny nowej metody: „Leczenie białaczek za pomocą pojedynczych leków wiąże się z ryzykiem niepowodzenia. Nowa metoda opracowania terapii skojarzonych w sposób bardziej systematyczny rzeczywiście stanowi ważny postęp w badaniach nad rakiem.” Więcej >>

05.02.2019 r.
Wyzwaniem w rozwoju immunoterapii w leczeniu rzadkiego nowotworu krwi i układu odpornościowego – chłoniaka z limfocytów T – jest terapia atakująca nowotworowe komórki T bez uszkadzania komórek, które są niezbędne dla odpowiedzi immunologicznej organizmu. Stand Up To Cancer ogłosiła utworzenie zespołu złożonego z naukowców skupiających się na znalezieniu terapii na chłoniaka T-komórkowego, przy użyciu chimerycznych receptorów antygenów, które uruchamiają układ odpornościowy atakować i niszczyć komórki rakowe. Więcej >>

01.02.2019 r.
Ten „mokry problem” może być objawem poważnych chorób. Więcej >>