Diagnozowanie i leczenie chłoniaka Hodgkina – wytyczne 2020 r.

Leczenie chłoniaków nieziarniczych

Rozliczenie PIT we współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.