Zdrowych Świąt Wielkanocnych

Niech Święta Wielkanocne będą czasem pełnym:

Radości, która dostrzega piękno małych rzeczy,
Nadziei, która nie gaśnie, gdy marzenia wydają się być dalekie,
Pokoju, który koi, gdy wszystko wydaje się zbyt trudne,
Wiary, która daje oparcie, gdy bezradność przeraża,
Zdrowia, pogody ducha i bliskości w rodzinnym gronie.

 

Pamiętaj: NIEWIEDZA nie chroni! STRACH nie jest dobrym doradą. ŻYCIE masz tylko jedno - nie oddawaj go walkowerem!

Odpowiednio wcześnie podjęte właściwe leczenie daje szansę na pokonanie choroby!

NASI PRZYJACIELE

Do grona Przyjaciół Chorych na Chłoniaki dołączyli Partnerzy naszych tegorocznych działań informacyjnych: Mobil-Ad (http://mobil-ad.pl/), BusWiFi.TV (https://buswifi.pl/), Grube.Media (https://grube.media/), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach (https://www.pgk.suwalki.pl/), Agencja Reklamowa Dv-Box (http://www.dv-box.pl/).

Dzięki ich otwartym sercom mamy szansę pomóc jeszcze większej liczbie osób. Wszystkim Partnerom pięknie dziękujemy!

Czytaj więcej: NASI PRZYJACIELE

Wykłady on line

Zapraszamy do obejrzenia wykładów prof. dr hab. n. med. Wojciecha Jurczaka, specjalisty hematologa, nagranych podczas webinariów w dniach 12.12.2016 r.i 27.01.2017 r. Część I: Chłoniaki indolentne i białaczka limfocytowa. Część II: Chłoniaki o przebiegu agresywnym.

Czytaj więcej: Wykłady on line

28 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich

RzadkieFP kopia.jpg wlk28 lutego obchodzony jest Światowy dzień Chorób Rzadkich. Towarzyszy mu kampania "Rzadkie choroby - Podejmijmy wyzwanie".

Kampania została przygotowana przez Warsaw Press we współpracy z Krajowym Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN. Jej celem jest nie tylko edukacja społeczna na temat chorób rzadkich, ale także przedstawienie z jakimi wyzwaniami na co dzień wiąże się życie z  rzadką chorobą. 

 Dowiedz się więcej na temat kampanii.

Historia

 Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" jest młodą organizacją, która swą działalność zapoczątkowała w lutym 2008 roku, jako Grupa Pacjentów z Chorobami Układu Limfatycznego, działająca przy Klinice Hematologii w Krakowie, a od grudnia 2009 r. oficjalnie została zarejestrowana pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg". W chwili obecnej organizacja jest w trakcie działań formalnych, związanych ze staraniami o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

 

KALENDARIUM

2008

23.01.2008

Maria Nurkowska występuje do grupy pacjentów z Kliniki Hematologii z inicjatywą stworzenia stowarzyszenia, służącego szeroko rozumianą pomocą chorym na chłoniaki. Podczas spotkania, w którym wzięli udział: Janusz Bieńkowicz, Barbara Dziewałtowska- Gintowt, Krzysztof Dziewałtowski-Gintowt, Ewa Kawalec, Maria Nurkowska, Wojciech Rudnicki i Paweł Uchański, zebrani powzięli decyzję o utworzeniu stowarzyszenia pacjentów z chorobami układu chłonnego, zarówno będących w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu, zrzeszającego pacjentów z Kliniki Hematologii w Krakowie i wyrazili wolę aktywnego udziału w jego pracy.  Praca członków odbywać się będzie na zasadach wolontariatu i w ramach wolnego czasu. Ustalanie ewentualnych dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia odbywać się będzie na zasadach dobrowolności i zgłaszanych chęci. Celem działania Stowarzyszenia będzie szeroko rozumiana pomoc świadczona chorym z rozpoznanymi schorzeniami układu chłonnego, w tym:
•    stworzenie grupy wsparcia, umożliwienie spotkań chorych w trakcie leczenia lub oczekujących na leczenie z osobami, które taką drogę już przeszły,
•    działalność wolontariuszy, którzy na prośbę zainteresowanych osób będą telefonicznie służyć informacjami dotyczącymi choroby, metod leczenia, radzenia sobie ze skutkami ubocznymi terapii, itp.,
•    wsparcie pracy psychologa klinicznego poprzez zatrudnienie drugiego psychologa dyżurującego codziennie w Ambulatorium Kliniki Hematologii, z którego pomocy korzystać będą mogli wszyscy pacjenci zgłaszający się do Ambulatorium oraz członkowie ich rodzin w sytuacji trudności emocjonalnych związanych z chorobą nowotworową własną lub bliskiej osoby,
•    organizowanie cyklicznych spotkań poruszających tematy istotne dla chorych - medyczne, psychologiczne, etyczne, duchowe oraz życia codziennego (dietetyczne, itp.),
•    organizowanie wespół z innymi grupami zrzeszającymi chorych, leczących się w krakowskiej Klinice Hematologii, akcji skierowanych „na zewnątrz”. Będzie do nich należało informowanie społeczeństwa o chorobach układu krwionośnego i chłonnego, o diagnostycznych i terapeutycznych możliwościach związanych z tą grupą chorób nowotworowych oraz położenie nacisku na nielekceważenie pozornie błahych objawów i konieczność podejmowania leczenia w sytuacji rozpoznanej choroby,
•    organizowanie akcji krwiodawstwa wśród społeczności młodzieży akademickiej i innych grup dla celów terapeutycznych Kliniki Hematologii,
•    udział w tworzeniu strony internetowej i prowadzenie forum dla pacjentów,
•    kolportowanie „Poradnika dla pacjenta”, broszur informacyjnych, itp.,
•    działania uwzględniające również sugestie płynące ze strony innych osób.

08.02.2008

Dzięki gościnie Małopolskiego Centrum Medycznego, odbywa się pierwsze ogólne spotkanie prezentujące planowane działania Stowarzyszenia. W spotkaniu bierze udział kilkudziesięciu pacjentów Kliniki Hematologii oraz przedstawiciele Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w osobach jej Kierownika prof. dr hab. med. Aleksandra B. Skotnickiego, zespołu lekarzy, a także przedstawiciele Stowarzyszenia Osób po Transplantacji Szpiku Kostnego oraz Fundacji Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi im. Prof. Juliana Aleksandrowicza.
Następują zapisy pierwszych członków Stowarzyszenia. Organizacja, działająca jeszcze nieformalnie, przyjmuje nazwę Grupy Pacjentów z Chorobami Układu Limfatycznego „Przebiśnieg”.

27.02.2008

Odbywa się pierwsze spotkanie grupy wsparcia w gościnnych salach budynku Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

Od 27.02.2008  mają miejsce cykliczne, cotygodniowe wykłady dla pacjentów, prowadzone przez lekarzy specjalistów z Kliniki Hematologii w Krakowie a organizowane przez Grupę Przebiśnieg.

Czerwiec 2008

Cotygodniowe warsztaty z psychologiem.

W ciągu całego 2008 roku prowadzone są spotkania dla pacjentów w budynku Ogrodu Botanicznego, dyżury wolontariuszy - ozdrowieńców, kolportowanie materiałów edukacyjnych, wsparcie psychologiczne, pacjentom Kliniki Hematologii udostępniona zostaje lista osób gotowych do udzielania wsparcia („Zadzwoń do przyjaciela”).


2009

Marzec 2009
Z inicjatywy sędziego szachowego Jana Zapały odbywa się pierwszy turniej szachowy „Daj MATA chorobie”, połączony ze zbiórką krwi na rzecz pacjentów Kliniki Hematologii w Krakowie (22.03.2009).

Wrzesień 2009

29.09.2009
Odbywa się zebranie założycielskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”. Lista członków Założycieli: Anna Chlebowska, Ewa Dańda, Magdalena Durbacz, Stanisław Franczyk, Piotr Gil, Halina Indyka, Ewa Kawalec, Adela Micał, Mirosław Micał, Maria Nurkowska, Janusz Starzyk, Maria Szuba, Ireneusz Szuba, Paweł Uchański, Ewa Wierzchosławska, Antonina Witkiewicz, Jolanta Witkowska, Jan Zapała.

 W ciągu całego roku 2009 roku Stowarzyszenie prowadzi działania w postaci:
•    dostarczania chorym materiałów edukacyjnych – poradnika „Chłoniak, chcę wiedzieć więcej” oraz tzw. „pakietów startowych” zawierających praktyczne, przydatne informacje pomagające w przejściu przez terapię,
•    udostępnienia listy osób gotowych do udzielania wsparcia („Zadzwoń do przyjaciela”),
•    organizowania spotkań,
•    prowadzenia dyżurów pełnionych przez członków Stowarzyszenia w budynku Ogrodu Botanicznego w Krakowie,
•    zapewnienia pacjentom leczonym w Dziennym Ośrodku Leczenia Kliniki Hematologii, dostępu do bezpłatnej, finansowanej przez Stowarzyszenie, opieki psychologicznej.

15.12.2009  następuje wpis Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nr KRS:  0000344487.

2010

 Marzec 2010
Organizacja II turnieju szachowego ”Daj MATA chorobie” połączonego z akcją krwiodawstwa na rzecz pacjentów Kliniki Hematologii w Krakowie (20.03.2010).
Początek działalności strony internetowej www.przebisnieg.org zawierającej informacje na temat chłoniaka, jego rozpoznawania i leczenia oraz działalności Stowarzyszenia.

 Wrzesień 2010
Przeprowadzenie społecznej akcji edukacyjnej na temat chłoniaka, rozpoznawania jego objawów oraz możliwości leczenia („Chłoniak, a co to? - Zdemaskuj chłoniaka!”). Akcja
w postaci emitowania spotu edukacyjnego przeprowadzona została w środkach komunikacji miejskiej Krakowa, Warszawy oraz w Internecie, dzięki czemu w ciągu w dwóch tygodni informacje mogły dotrzeć do kilku milionów osób.

 Listopad 2010
Organizacja konferencji dla lekarzy onkologów nt. leczenia chłoniaka.

Grudzień 2010
Przeprowadzenie na Jagiellońskim Uniwersytecie III Wieku wykładów o tematyce: „Psychologiczne aspekty opieki nad chorymi z nowotworami” i „Diagnostyka i leczenie chłoniaków”.
Zorganizowanie spotkania opłatkowego dla członków Stowarzyszenia.

 Ponadto, w ciągu całego roku 2010
 Dostarczanie Chorym materiałów edukacyjnych – poradnika „Chłoniak, chcę wiedzieć więcej” oraz tzw. „pakietów startowych” zawierających praktyczne, przydatne informacje pomagające w przejściu przez terapię, utworzenie i udostępnienie listy osób gotowych do udzielania takiego wsparcia („Zadzwoń do przyjaciela”), organizowanie spotkań, prowadzenie dyżurów pełnionych przez członków Stowarzyszenia w budynku Ogrodu Botanicznego w Krakowie, zapewnienie pacjentom, leczonym w Dziennym Ośrodku Leczenia Kliniki Hematologii, dostępu do bezpłatnej, finansowanej przez Stowarzyszenie, opieki psychologicznej.

2011

W 2011 roku Stowarzyszenie kontynuuje działalnoścć skierowaną do chorych, prowadzi akcje edukacyjne podnoszące społeczną wiedzę na temat nowotworów układu chłonnego, sposobów rozpoznawania oraz leczenia choroby oraz praw pacjenta.

 Luty 2011
Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w V Ogólnopolskim Spotkaniu Liderów Organizacji Pacjentów.

 Marzec 2011
Organizacja III turnieju szachowego ”Daj MATA chorobie” połączonego z akcją krwiodawstwa na rzecz pacjentów Kliniki Hematologii w Krakowie.
Nawiązanie współpracy portalem onkologia-online.pl.

Czerwiec 2011
Organizacja wykładu na temat diagnostyki i leczenia chłoniaka oraz opieki psychologicznej nad chorym z chorobą nowotworową na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej.

Wrzesień 2011
Ogólnopolska kampania „Zdemaskuj chłoniaka”:

  • Prezentacja spotu edukacyjnego:

•    w komunikacji miejskiej tramwajowej i autobusowej: Kraków, Łódź, metro Warszawa
•    w 7 stacjach telewizyjnych ogólnopolskich (TVP1, TVP2, TVP Info, TVN Style, TVN Meteo, TVN Turbo, TVN7)
•    w 9 stacjach telewizyjnych regionalnych (TVP Gdańsk, TVP Kraków, TVP Olsztyn, TVP Szczecin, TV Silesia, NTV Kielce, Internetowa Telewizja Kielce Urząd Miasta Kielce,
•    w 1 stacji telewizji lokalnej kablowej
•    w kinach: Centrum Sztuki filmowej, Dom Kultury "Świt”, KINADS, Kino Muranów, Kino Muza, Kino Pionier 1909, Kino Wisła, Luna, Kinomax Inowrocław, Merkury Biała Podlaska, Sybilla Puławy, Polonez Skierniewice, Muza Myślenice, Millennium Tarnów, Marzenie Tarnów, Sokół Zakopane, NoveKino Siedlce, Kinoteka Warszawa, Ballada Stalowa Wola, Iskra Augustów, Miejski Dom Kultury Wągrowiec, Stargardzkie Centrum Kultury, NoveKino Praha, NoveKino Przedwiośnie

  • Kampania internetowa.

 Listopad 2011
Przedstawicielka Stowarzyszenia odwiedza ośrodki onkologiczne w Poznaniu, Zielonej Górze i Kielcach, prezentując działania Stowarzyszenia i zachęcając do podjęcia podobnych działań lokalnie.
Podpisanie umowy ramowej o współpracy z portalem Onkologia-Online.pl

 Grudzień 2011
Przedstawicielka Stowarzyszenia odwiedza Katedrę i Klinikę Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantologii we Wrocławiu, prezentując działalność Stowarzyszenia i zachęcając do podjęcia podobnych działań lokalnie.
Stowarzyszenie dokonuje zakupu i przekazania sprzętu diagnostycznego dla Kliniki Hematologii w Krakowie.

2012

 W 2012 roku Stowarzyszenie kontynuuje działalność skierowaną do chorych oraz prowadzi akcje edukacyjne podnoszące społeczną wiedzę na temat nowotworów układu chłonnego, sposobów rozpoznawania oraz leczenia choroby.
Dla osób po zakończeniu leczenia prowadzone są spotkania połączone ze zwiedzaniem Krakowa („Odkrywamy Kraków”).

 Styczeń 2012
Społeczna kampania „Zapytaj Bliskich o Zdrowie” z okazji Dnia Babci i Dziadka (21 i 22 styczeń) ucząca rozpoznawania objawów chłoniaka (akcja w Internecie - Facebook, portale oraz w prasie).

Luty 2012   
Organizacja spotkania Noworoczengo dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Podpisanie deklaracji partnerstwa z Fundacją Watch Health Care (WHC)

Kwiecień 2012
Organizacja IV turnieju szachowego Daj MATA chorobie, połączonego z akcją krwiodawstwa na rzecz pacjentów Klinki Hematologii w Krakowie.
Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w konferencji Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych.

Maj 2012
Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w seminarium „Innowacje w Hematoonkologii”.

Wrzesień 2012
Ogólnopolska społeczna akcja edukacyjna „Zdemaskuj chłoniaka” na temat rozpoznawania
i leczenia chłoniaka w postaci:

  • przeprowadzenia społecznej sondy sprawdzającej stan wiedzy Polaków na temat chłoniaka i jego objawów (Kraków, Warszawa, Poznań),
  • emitowania spotu edukacyjnego:

•    na terenie całego kraju w komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy, metro) oraz na     telebimach,
•    w stacjach telewizyjnych NTV Kielce, TV Silesia,
•    na uczelniach,
•    w Internecie (banner, artykuły na portalach, YouTube, Facebook),
•    w  kinie,

  • artykułów na portalach internetowych i w prasie,
  • ulotek kolportowanych na ulicach,
  • ulotek kolportowanych poprzez systemy IDS Services  w  217 przychodniach na terenie Polski oraz poprzez portal dla lekarzy,
  • zajęć edukacyjnych i konkursu rysunkowego na temat rozpoznawania chłoniaka, w szkole podstawowej w Zielonkach - dzięki zaangażowaniu Dyrekcji, nauczycieli i rodziców uczniów.

Październik 2012
Przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w warsztatach „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki zdrowotnej”.

Grudzień 2012
Organizacja spotkania opłatkowego dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.

2013

W 2013 roku Stowarzyszenie kontynuuje działalność skierowaną do chorych oraz prowadzi kolejne akcje edukacyjne.

Styczeń 2013
Społeczna kampania Zapytaj Bliskich o Zdrowie" z oakzji Dnia Babci i Dziadka (21 i 22 stycznia), ucząca rozpoznawania objawów chłoniaka (akcja w Internecie - Facebook, portace internetowe) oraz w prasie.

Marzec 2013
Organizacja V turnieju szchowego "Daj MATA chorobie" połączonego z akcją krwiodawstwa na rzecz pacjentów Kliniki Hematologii w Krakowie.

Lipiec 2013

Nawiązanie współpracy z poratalem MedBiz.pl

Wrzesień 2013

Ogólnopolska społeczna akcja edukacyjna "Zde,masku chłoniaka" na temat rozpoznawania i leczenia chłoniaka.

Nawiązanie współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Mianocicach.

Listopad 2013

Organizacja wykładów na temat symptomów choroób nowotworowych układu krwiotwórczego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz na temat rozpoznawania i leczenia chłoniaków u osób w wieku podeszłym na Bielskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

2014 - 2018 w trakcie opracowania

 

 

Kampanie edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie

Szeroko zakrojone działania „Przebiśniegu”, związane ze społeczną edukacją dotyczącą rozpoznawania i leczenia chłoniaków, cieszą się patronatem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Centrum Onkologii w Warszawie, Polskiej Unii Onkologii, Marszałka Województwa Małopolskiego, uzyskały również życzliwe poparcie Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej.

Czytaj więcej: Kampanie edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie

Serdecznie witamy na stronach Stowarzyszenia Przebiśnieg

przebisnieg 150Nasze Stowarzyszenie zrzesza pacjentów z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego. Jest organizacją, która swą działalność zapoczątkowała w lutym 2008 roku jako Grupa Pacjentów z Chorobami Układu Limfatycznego, działająca przy Klinice Hematologii w Krakowie, a od grudnia 2009 r. oficjalnie została zarejestrowana pod nazwą Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg". Od listopada 2018 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

Czytaj więcej: Serdecznie witamy na stronach Stowarzyszenia Przebiśnieg

Kontakt ze Stowarzyszeniem

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

Adres do korespondencji: os. Centrum D 9/31, 31-933 Kraków

Regon: 121108270 (Stowarzyszenie)

KRS: 0000344487

NIP: 6793027906

Nr konta: 85 1020 2892 0000 5702 0414 1743

Kontakt z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 


Nasza polityka cookies

Stowarzyszenie Przyjaciół Pacjentów Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" udostępniając treści w ramach strony internetowej (zwanej dalej "stroną internetową") stosuje pliki cookies.

Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator strony Stowarzyszenia Przebiśnieg – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg", ul. Okólna 14 m 34, 30-684 Kraków.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

• dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają z niej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach niniejszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony internetowej Stowarzyszenia Przebiśnieg stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach niniejszej strony;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator strony internetowej Stowarzyszenia Przebiśnieg informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie IMW.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Stowarzyszeniem Przebiśnieg reklamodawców oraz partnerów.

Informacje o naszym Stowarzyszeniu

Obserwujemy, że społeczna wiedza na temat chłoniaków jest ciągle zbyt niska. W dalszym ciągu pacjent po usłyszeniu takiej diagnozy reaguje zdumieniem i nie jest to tylko zaskoczenie osoby, u której niespodziewanie rozpoznano chorobę nowotworową, ale również objaw zupełnej nieznajomości problemu (przy równocześnie obserwowanym stałym wzroście liczby zachorowań, odnotowywanym przez ośrodki hematologiczne i onkologiczne tak w Polsce, jak i na świecie). Pragniemy przyczyniać się do podniesienia społecznej wiedzy na temat tej grupy chorób.

Pacjent, w naszym przekonaniu, winien być człowiekiem świadomym swojej choroby i spraw z nią związanych, a więc rodzaju stosowanych terapii, ich skutków ubocznych, unikania czynników mogących ją zakłócać oraz metod niwelowania działań niepożądanych. Stąd, dla rzetelnego propagowania wiedzy o chorobach rozrostowych układu limfatycznego współpracujemy ściśle z lekarzami z Zespołu Leczenia Chorób Układu Limfatycznego Kliniki Hematologii w Krakowie.

Współczesny pacjent to coraz częściej partner lekarza, współdziałający z nim i z pełną odpowiedzialnością stosujący się do zaleceń, podejmujący świadomie określone decyzje i znający swe powinności w procesie leczenia. Jego aktywność i współpraca z lekarzem wspomaga proces leczenia. Z drugiej zaś strony jest on podmiotem znającym swe prawa zawarte w Karcie Praw Pacjenta. Uznajemy, że wiedzę na temat praw pacjenta powinno się propagować.

Elementami wspomagającymi terapię chorób układu krwiotwórczego i limfatycznego są przetoczenia preparatów krwiopochodnych (koncentratów czerwonokrwinkowych i płytkowych), stąd nasze zaangażowanie w akcje zachęcające do oddawania krwi na rzecz chorych. My doskonale wiemy, jak prawdziwe jest określenie oddanej krwi jako "daru życia", na który oczekiwanie bywa nieraz dramatyczne. Jedną z form akcji krwiodawstwa jest organizowany przez nas coroczny turniej szachowy "Daj MATA chorobie", którego inicjatorem był członek Zarządu Stowarzyszenia, sędzia szachowy Jan Zapała.

Po rozpoznaniu choroby, podczas terapii, a często również i po jej zakończeniu obserwujemy u chorych, a nawet członków ich rodzin, momenty załamań psychicznych. Dla ich zapobiegania, łagodzenia czy nauczenia się opanowywania trudnych emocjonalnie sytuacji konieczna jest właściwa opieka psychologiczna. To jeden z elementów uznawanych przez nas za priorytetowe. Nie do przecenienia jest również wsparcie udzielane sobie wzajemnie przez osoby dotknięte chorobą, dlatego duży nacisk kładziemy na pracę wolontariuszy, wywodzących się spośród byłych pacjentów. Cykliczne organizowanie spotkań osób połączonych podobnymi doświadczeniami wydaje się nam i sensowne, i potrzebne.

W wyniku doświadczenia cierpienia i bólu w związku z chorobą własną lub kogoś bliskiego, niektóre osoby tracą sens życia, przeżywają kryzys duchowy lub kryzys wiary, co wzmaga poczucie osamotnienia i beznadziejności. W takich wypadkach ze wsparciem duchowym mogą przyjść siostry św. Jadwigi Królowej Służebnice Chrystusa Obecnego (Jadwiżanki), które ofiarowały nam swą pomoc. Podczas pobytu w Ośrodku Pomocy w Kryzysach "Powrót" prowadzonym przez Siostry można skorzystać z indywidualnych osobistych rozmów, biblioteki, rekolekcji, sesji naukowych oraz spacerów i wypoczynku w urokliwym miejscu nad brzegiem Wisły w Zawichoście.

Najistotniejszą sprawą w drodze ku wyleczeniu jest dawanie nadziei, bez której nie można mówić o mobilizacji pacjenta do podjęcia trudu terapii. Nadziei popartej świadectwem osób wyleczonych, których liczba systematycznie wzrasta wraz z coraz lepszą diagnostyką oraz dostępem do nowoczesnych metod terapii. Nadziei, o której twórca Kliniki Hematologii w Krakowie - profesor Julian Aleksandrowicz (1908 - 1988) - powiedział:

"Nie ma nieuleczalnie chorych. Poznałem siłę nadziei i destrukcyjną moc rozpaczy. Zalecam trwanie przy nadziei, nigdy bowiem nie wiadomo, w której chwili i skąd może przyjść ocalenie".

Pomoc psychologiczna, kontakt z wolontariuszami

Okres diagnostyki i przejścia przez terapię jest zarówno dla chorego jak i członków jego rodziny bardzo trudny. W momencie rozpoznania pacjent nagle staje wobec zupełnie odmiennej rzeczywistości niż ta, do której był przyzwyczajony. Choroba nowotworowa budzi lęk, człowiek zaczyna myśleć o śmierci, w jego mniemaniu dotychczasowe plany ulegają zniweczeniu, nie wie co go czeka. Staje się przybity, bądź rozdrażniony, czasem nawet przykry dla najbliższych i nie zawsze umie poradzić sobie z tymi odczuciami.

Terapia wiąże się ze spadkiem formy fizycznej, a co za tym idzie często również obniżeniem nastroju i odporności psychicznej. Zakłóceniu ulegają dotychczasowe relacje na linii chory - rodzina, rodzina - chory. Osoba, która do tej pory czuła się odpowiedzialna za najbliższych (ojciec, matka), opiekowała się nimi, teraz sama wymaga opieki i pomocy. Role się odwracają. Trudności narastają, gdy w rodzinie są małe dzieci nie rozumiejące sytuacji, zaś współmałżonek musi przejąć część obowiązków chorego. Młody pacjent natomiast szczególnie mocno przeżywa "poczucie krzywdy". "niesprawiedliwość losu" - przecież dopiero zaczął dorosłe życie, jest zaangażowany uczuciowo lub ma nadzieję na takie zaangażowanie, tymczasem choroba wszystko "psuje", niweczy. Narasta bunt - zdarza się, że skierowany przeciwko... terapii!

Proces leczenia wiąże się ze skutkami ubocznymi - przemijającymi, jednak dla chorego w danym momencie bardzo przykrymi, a to sprawia, iż staje się nadwrażliwy na bodźce i drażliwy w relacjach z innymi osobami. Rodzina natomiast nie zawsze jest w stanie zrozumieć chorego i jego zachowania, odczuwa zmęczenie nowymi obowiązkami i nie umie odnaleźć się w nowej sytuacji. Trudności emocjonalne narastają i nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić, zrozumieć, że są one naturalnym elementem i reakcją na zaistniałą sytuację, że są przejściowe i zanikają wraz z poprawą formy fizycznej i pozyskaniem przez chorego nadziei na wyleczenie. Ogromną rolę w zbudowaniu takiego spojrzenia pełni rozmowa z drugą osobą - życzliwą i rozumiejącą sytuację. Nie do przecenienia jest rola najbliższych, bo to oni stoją przy chorym, oni znają go najlepiej, jednak, gdy sami nie potrafią lub nie mogą tego osiągnąć (również z powodu własnych trudności) z pomocą mogą przyjść osoby z zewnątrz.

Proponujemy rozmowę z wolontariuszami, którymi są byli pacjenci - "ozdrowieńcy", należący do Stowarzyszenia. Można porozmawiać z kimś o takim samym rozpoznaniu, w podobnym wieku, kto poddany był podobnej terapii (często budzącej lęk u nowo zdiagnozowanego).Wykaz osób, które w tym celu udostępniły swoje dane kontaktowe (nr telefonów, adresy e-mailowe) znajduje się w Dziennym Ośrodku Leczenia i w gabinetach lekarzy prowadzących.

W każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 18:00 można spotkać się z nami w Krakowie przy ul. Kopernika 27 (budynek Ogrodu Botanicznego).

W sytuacji problemów emocjonalnych związanych z chorobą własną lub najbliższej osoby czasami nieodzowna staje się pomoc psychologa, który pomoże nauczyć się opanowywać stres i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

 Artykuł psycholog Alicji Widery na temat tego, jak radzić sobie z emocjonalnymi skutkami choroby nowotworowej znajdziesz tutaj.

Pomoc duchowa, kontakt z Ośrodkiem "Powrót"

Osoby, które w wyniku doświadczenia cierpienia i bólu w związku z chorobą własną lub kogoś bliskiego, straciły sens życia, przeżywają kryzys duchowy lub kryzys wiary, mogą uzyskać pomoc i wsparcie duchowe podczas pobytu w Ośrodku Pomocy w Kryzysach "Powrót" prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego (Jadwiżanek) w Zawichoście.

Oprócz wypoczynku w pięknym i przynoszącym ukojenie miejscu oraz spacerów malowniczym brzegiem Wisły, można skorzystać z indywidualnych rozmów z Siostrami, rekolekcji, sesji naukowych, biblioteki. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej www.zawichost.jadwizanki.pl. Można także napisać Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zatelefonować - kom. 693 238 340 (piątek, sobota, niedziela 9.00 - 21.00).

 

Zachęcamy także do lektury rozważań s. Anny Hyszko o cierpieniu.

Spis treści:
1. Tajemnica cierpienia.
2. Wsparcie w obliczu cierpienia.
3. Cierpienia nikt nie oczekuje.
4. Pamięć rodząca nadzieję.
5. Czy przyjaciel zawodzi?
6. Samotność z Bogiem.
7. Cierpienie jako rzeczywistość.
8. Bóg czeka na dialog.

 

 

Dotyk

Każdy, kto choć raz odwiedził budynek Kliniki Hematologii w Krakowie wie, że ściany jej korytarzy i sal chorych ozdabia wiele pięknych obrazów. Są to reprodukcje dzieł sławnych mistrzów od Renesansu, poprzez impresjonistów, do Salvadore Dali. Do sterylnych i zazwyczaj chłodnych przestrzeni szpitalnych wprowadzają piękno i ciepło, wprowadzają ducha humanizmu. Tam, gdzie jest sztuka, jest piękno - również to duchowe. Sztuka, której istotę stanowi otwarcie się na świat i człowieka, koresponduje z powołaniem lekarza, z pięknem ratowania ludzkiego życia.

michal-aniol-stworzenie 389

Jest wśród obrazów, o których wspomniałam jeden szczególny, obok którego nie sposób przejść obojętnie i nie było zapewne dziełem przypadku, iż znalazł się on w równie szczególnym miejscu: takim, by wzrok każdego, kto wchodzi do Ambulatorium Kliniki Hematologii musiał na nim spocząć, pobudzając do refleksji. Chodzi o replikę fragmentu fresku z Kaplicy Sykstyńskiej autorstwa Michała Anioła, przedstawiającego "Stworzenie Adama". Stanowi on część cyklu "Stworzenie Świata", a w tym wypadku zaledwie jego ułamek - jednak dla nas, ludzi z chorobą nowotworową, to chyba najważniejszy fragment. Fragment, który nazywamy "dotykiem Boga". Widzimy na nim jak palec Boży zbliża się do dłoni człowieka, a ten pod wpływem owego dotyku otwiera oczy, uważnie rozgląda się wokół, dostrzega otaczający go piękny, wspaniały świat - jednym słowem, budzi się do życia. Analogia do nas chorych jest oczywista. My również na skutek dotyku Boga bądź Losu (bo nie o światopogląd tu chodzi) nagle przystanęliśmy w biegu, szeroko otworzyliśmy oczy, uważnie rozejrzeliśmy się wokół siebie, spojrzeliśmy w głąb siebie i niejako na nowo zbudziliśmy się do życia (niektórzy dosłownie). Rozpoczęliśmy nowy rozdział naszego życia: trudny i często dramatyczny, w którym wiele miejsca zajął ból, cierpienie, lęk, rozpacz, czasem poczucie osamotnienia czy beznadziejności. Ale też w rozdziale tym, wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, dostrzegliśmy urodę życia - każdej chwili, każdej minuty. Na nowo odkryliśmy urodę świata - któż lepiej od nas, ludzi często długie tygodnie spędzających w łóżku szpitalnym, ludzi ze szklanych boksów, w których chronimy się przed najmniejszą infekcją, ludzi od sterylizowanej żywności, wie jak cudownie smakuje wiatr, jak pięknie pachnie deszcz? Kto lepiej od nas poznał naprawdę rajski smak zwykłego, surowego jabłka? A pomidor? - za pomidora Panu Bogu należy się nagroda Nobla!

W rozdziale tym poznaliśmy smak prawdziwej przyjaźni - nie tej od radosnych towarzyskich spotkań czy sukcesów, ale tej, która po prostu jest. Która pojawia się zawsze wtedy, gdy jej potrzebujesz, która nie stawia warunków... Poznaliśmy smak prawdziwej miłości - tej, która po prostu jest. Która nie pyta o jutro. Która pod peruką, w wychudzonym ciele, widzi wciąż tę najpiękniejszą kobietę lub najwspanialszego mężczyznę na świecie. To bogactwo, którego nie zaznalibyśmy nigdy, gdyby nie ...dotyk choroby.

Ale dotyk ma też inny wymiar - ten zwykły, ludzki, a przecież tak dla nas istotny. Dotyk dłoni drugiego człowieka, gest podania ręki, gest najbardziej znany i czytelny we wszystkich kulturach i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. To przekaz bez słów mówiący: "Nie bój się, jestem z Tobą, razem jesteśmy silniejsi". Moc owego dotyku, jego magię, znają nasi lekarze, pielęgniarki, wiedzą o nim nasi najbliżsi.

Ileż to razy, lekarz mając nam do przekazania tę trudną prawdę, ujmuje w swoje dłonie nasze ręce. Ileż to razy, w trakcie stresującego i nieraz bolesnego zabiegu diagnostycznego czy terapeutycznego, gdy niemal każda komórka naszego ciała buntuje się krzycząc "nie!", w rezultacie czego już nie drżymy, ale wręcz podrygujemy gdzieś tam pod tomografem, na kozetce w gabinecie zabiegowym czy na sali chirurgicznej, dłoń pielęgniarki oparta na naszej dłoni sprawia cud: wzrasta poczucie bezpieczeństwa, ciało się wycisza, uspokaja, można wykonać wszelkie zabiegi. Ileż to razy, gdy nie ma miejsca i siły na słowa, dłoń najbliższej osoby jest jedyną kotwicą trzymającą nas tu i teraz, nie pozwalającą się poddać, dodającą siły do walki.

Jest miejsce, gdzie te dwie formy dotyku się spotykają.
Przynależność do stowarzyszenia pacjentów, praca na jego rzecz, otwarcie się na drugiego człowieka, ofiarowanie mu cząstki z siebie, jest takim właśnie gestem wyciągniętej ręki podanej drugiemu człowiekowi. Człowiekowi tak nam bliskiemu poprzez doświadczenie tego samego "dotyku" - dotyku choroby. A ten dotyk (gest), tak jak ów Pierwotny, również otwiera nowy rozdział naszego życia. Rozdział, który tym razem jednak może być piękny, mądry i dobry. Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili taką właśnie treścią go wypełnić: piękną, mądrą i dobrą.

Wierzę, że wspólnie nam się to uda.

Maria Nurkowska

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg"

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" zwane dalej „Stowarzyszeniem" zrzesza osoby, które kierując się szlachetnymi pobudkami pragną pomagać chorym na chłoniaki.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Przebiśnieg”.

§2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855. z późn. zm.), w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego jest działalnością społecznie użyteczną. 

4. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

§3 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

3. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz przystępować do związków stowarzyszeń.

4. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§4

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy cywilnoprawne.

§6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały. Terenowa jednostka Stowarzyszenia nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i działalności charytatywnej, w tym:

1. niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom oraz działanie na rzecz poprawy jakości ich życia. Działania Stowarzyszenia dotyczą chorych na chłoniaki zarówno aktualnie leczonych, oczekujących na leczenie, jak i będących po zakończeniu leczenia, ich rodzin oraz wolontariuszy, 

2. działalność oświatowa w zakresie propagowania wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia oraz szeroko pojętej problematyki onkologicznej,

3. działania na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej dla pacjentów z chorobami onkologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na chłoniaki,

4. działania na rzecz propagowania profilaktyki chorób nowotworowych,

5. promocja i organizacja wolontariatu,

6. działania na rzecz rehabilitacji zdrowotnej i społecznej chorych po leczeniu onkologicznym,

7. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 1-5.

§9

Cele wymienione w §8 Statutu będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§10

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) promowanie, upowszechnianie i udostępnianie materiałów informujących o chorobach układu limfatycznego i metodach ich leczenia (PKD 58.19.Z),

2) publikowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno prawnych, w tym dotyczących praw pacjentów w polskim i europejskim systemie opieki zdrowotnej (PKD 58.11.Z), 

3) działania na rzecz poprawy dostępu chorych do leczenia, w tym nowoczesnych metod terapii (PKD 88.99.Z),

4) udzielanie wsparcia psychologicznego, finansowego i merytorycznego chorym na chłoniaki i ich rodzinom (PKD 85.60.Z),

5) działania na rzecz ogólnego upowszechniania dostępu do opieki psychologicznej dla chorych na nowotwory i ich rodzin (PKD 88.99.Z),

6) inicjowanie i organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, zjazdów (PKD 82.30.Z),

7) zakup sprzętu do diagnozowania, leczenia oraz sprzętu pomocniczego (PKD 88.99.Z). 

2. Stowarzyszenie podejmuje współpracę z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz z władzami samorządowymi, sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazuw zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

§11 

1. Stowarzyszenie prowadzi:

1) nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie, o którym mowa w §10 Statutu,
2) odpłatną działalność pozytku publicznego.

2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie §10 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 Statutu.

3. Decyzję o podjęciu odpłatnej działalności pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa w ust. 2, podejmuje Zarząd w formie uchwały.

4. Każdy rodzaj działalności jest wyodrębniony, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników działalności. 

5. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia. 

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju we współpracy z partnerskimi organizacjami pozarządowymi.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§13

Członkowie dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§14

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec zarówno posiadający jak i nie posiadający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową, usługową.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

5. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

6. Przyjęcia kandydatury w poczet członków dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału uchwałą podjętą zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.

7. Zainteresowany winien być powiadomiony pisemnie w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały.

8. W razie odmowy członkostwa zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

9. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego oddziału terenowego.

10. Zarząd Główny prowadzi rejestr członków, zawierający podstawowe informacje o członku m.in. numer telefonu i/lub adres e-mail wskazany przez każdego członka jako służący do jego zawiadamiania i odpowiada za niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w tym rejestrze.

§15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, w tym uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

3. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków,

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości, jakie stwarza ono swoim członkom.

§16

Członek zwyczajny ma obowiązek:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszania,

2. czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie,

3. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§17

Członek wspierający ma prawo do:

1. głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,

2. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

§18

1. Członek wspierający ma obowiązek: 

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) wspierania działalności Stowarzyszenia w zadeklarowanym zakresie, materialnie, rzeczowo, konsultacyjnie, bądź w inny sposób, 

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§19

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ponadto jest zwolniony z płacenia składek  członkowskich.

§20 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,

4) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego.

2. Wykreślenie lub wykluczenie następuje uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału. O wykreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału zobowiązany jest zawiadomić członka, podając podstawę i przyczynę utraty przez niego członkostwa.

§21

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna.

§23

1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania. W przypadku zmian w składzie osobowym Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, wybrani tak członkowie działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani. Nie można łączyć członkostwa we władzach Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej (1/3) liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez członka na piśmie. Głos oddany przez pełnomocnika liczy się do wymaganego kworum jako obecność mocodawcy. Niedopuszczalny jest udział przez pełnomocnika lub przy użyciu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu w zakresie uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§24

W przypadku powstania wakatu w władzach Stowarzyszenia lub Oddziału Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji uzupełnienie nie więcej niż 1/3 składu władz może nastąpić w drodze kooptacji.

WALNE ZGROMADZENIE

§25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.

§26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny, jeden (1) raz w roku jako sprawozdawcze i raz na trzy (3) lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie, bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej 15 członków, jeżeli uzna, że sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Za taką sprawę nie może być uznany w szczególności wniosek o zmianę Statutu i odwołanie członka władz Stowarzyszenia.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej jedna trzecia (1/3) liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów - w przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

4. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu. 

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1. zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

2. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności,

4. wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Zarządu Głównego,

5. wybór i odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Głównej Komisji Rewizyjnej,

6. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Głównego i członkom Głównej Komisji Rewizyjnej,

7. nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego,

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

9. ustalanie wysokości składek członkowskich,

10. uchwalanie zmian w Statucie,

11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12. podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Stowarzyszenia Statutem lub przepisami prawa lub wniesionych przez członków do porządku obrad.

§28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub większości Zarządów Oddziałów albo na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§29

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie do 30 dni od upływu tego terminu.

§30

Obradami kieruje Prezydium wybierane przez Walne Zebranie w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.

ZARZĄD GŁÓWNY

§31

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd Główny składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków Zarządu Głównego.

3. Członkami Zarządu Głównego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Przewodniczący Zarządu Głównego zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące. Na posiedzenia Zarządu Głównego mogą być zapraszane osoby stojące na czele jednostek podległych Stowarzyszeniu oraz przedstawiciele podmiotów z nim współpracujących, w tym dyrektorzy i pracownicy.

5. Członek Zarządu Głównego traci mandat w przypadku:

1) złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Głównym,

2) odwołania przez Walne Zgromadzenie,

3) upływu kadencji,

4) uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym albo pozbawiającego go praw publicznych.

§32

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie jego imieniu,

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

3. uchwalanie regulaminu  obrad oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych,

4. podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia członków z opłacania składki członkowskiej, w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych,

5. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia (ruchomym i nieruchomym),

6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,

8. powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się z osób spoza Stowarzyszenia do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektów,

9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

10. wnioskowanie przed Walnym Zgromadzeniem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

11. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zgromadzeniem,

12. powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,

13. koordynowanie działalności jednostek terenowych, w tym uczestniczenie w posiedzeniach ich władz z głosem doradczym,

14. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

15. zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

§33

Dopuszcza się łączenie funkcji członka Zarządu Głównego ze stanowiskiem kierowniczym w Oddziale prowadzonym przez Stowarzyszenie. Możliwość ta nie istnieje w stosunku do członków Głównej Komisji Rewizyjnej.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§34

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków. 

3. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom co najmniej raz w roku. Na posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej mogą być zapraszane osoby stojące na czele jednostek podległych Stowarzyszeniu oraz przedstawiciele podmiotów współpracujących ze Stowarzyszeniem, w tym dyrektorzy i pracownicy.

§35

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia w tym Oddziałów Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. uchwalanie własnego regulaminu obrad,

4. udział w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz władz Oddziałów z głosem doradczym,

5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,

7. dokonywanie oceny działalności statutowej władz Stowarzyszenia za okres kadencji i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu.

§36

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Głównego, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie mogą także być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. nie mogą także otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§37

Główna Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA - ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§38

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały.

2. Do powołania Oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 10 (dziesięć) osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi.

3. Przy tworzeniu Oddziału Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

§39

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§40

1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.

2. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału.

3. Uchwały władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej jednej trzeciej (1/3) liczby członków uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Oddziału przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez członka na piśmie. Głos oddany przez pełnomocnika liczy się do wymaganego kworum jako obecność mocodawcy. Niedopuszczalny jest udział przez pełnomocnika lub przy użyciu pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu w zakresie uchwał podejmowanych przez Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną Oddziału. 

4. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału mogą brać udział i zabierać głos osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

§41

1. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania,

b) złożenie przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

WALNE ZGROMADZENIE ODDZIAŁU

§42

Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Oddziału.

§43

Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem obrad.

§44

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

1. uchwalanie programu działania Oddziału,

2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,

3. wybór i odwoływanie władz Oddziału,

4. zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej Oddziału i Zarządu Oddziału.

§45

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy lub:

1. na żądanie Zarządu Głównego,

2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

3. na pisemny wniosek jednej trzeciej (1/3) członków zwyczajnych Oddziału.

§46

1. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w §45 pkt 1, pkt 2, pkt 3.

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Oddziału w terminie lub trybie określonym w Statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania na 30 dni przed terminem obrad jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD ODDZIAŁU

§47

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego działania.

§48

1. Zarząd Oddziału składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) członków Zarządu Oddziału.

2. Przewodniczący Zarządu Oddziału zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Oddziału nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§49

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zgromadzenia Oddziału,

2. uchwalanie własnego regulaminu obrad oraz okresowych planów merytorycznych i finansowych Oddziału,

3. zarządzanie majątkiem Oddziału (ruchomym i nieruchomym) w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4. zaciąganie zobowiązań majątkowych w ramach posiadanych upoważnień,

5. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie i wykluczania z powodu naruszania zasad określonych w §20 pkt 3 i pkt 4,

6. wnioskowanie do Zarządu Głównego o skierowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

7. uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

8. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Oddziału,

9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału.

§50

1. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez Przewodniczącego.

2. Członek Zarządu Oddziału traci mandat w przypadku:

1) złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Oddziału,

2) odwołania przez Walne Zgromadzenie Oddziału,

3) upływu kadencji,

4) uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym albo pozbawiającego go praw publicznych.

3. Członek Zarządu Oddziału może zostać zawieszony w czynnościach przez Zarząd Główny, jeżeli działalność Oddziału jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami władz Stowarzyszenia lub w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§51

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) Członków.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom co najmniej raz w roku. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele naczelnych władz Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§52

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Oddziału oraz kontrolowanie działalności Zarządu Oddziału (kontrola obowiązkowa co najmniej raz w roku),

2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,

3. uchwalanie własnego regulaminu obrad,

4. udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym,

5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Oddziału z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału,

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału w razie nie zwołania go przez Zarząd Oddziału w terminie ustalonym w Statucie,

7. składanie na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Oddziału,

8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału,

9. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

10. składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Oddziału o odwołanie członków Zarządu Oddziału.

§53

W przypadkach określonych w §52 pkt 6 Walne Zgromadzenie Oddziału oraz posiedzenie Zarządu Oddziału winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania przez Komisję Rewizyjną Oddziału.

§54

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo żądania od członków i władz Oddziału wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VI

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA

§55

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

1. ze składek członkowskich,

2. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia,

3. wpływów z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

4. darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,

5. dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych.

§56

Do majątku Stowarzyszenia zalicza się prawnie zastrzeżoną nazwę "Przebiśnieg", znak graficzny (logo) Stowarzyszenia oraz domenę internetową www.przebisnieg.org

§57

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

§58

Do reprezentowania Stowarzyszenia/Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną upoważniony jest Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jednoosobowo, natomiast do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia/Oddziału Stowarzyszenia posiadającego osobowość prawną potrzeba zgodnego oświadczenia woli dwóch członków Zarządu Głównego/Zarządu Oddziału.

§59

Zabrania się:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

5. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000,00 EURO (słownie: piętnaście tysięcy) również w drodze więcej niż jednej operacji.

§60

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku.

2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

3. 10% kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 30 dni na konto Zarządu Głównego.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§61

Uchwalenie Statutu lub zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga obecności co najmniej jednej trzeciej (1/3) członków uprawnionych do głosowania członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie minimum 10 osób uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają większością 2/3 głosujących za zmianą Statutu lub rozwiązaniem Stowarzyszenia.

§62

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku na rzecz Kliniki Hematologii w Krakowie lub innego szpitala, bądź oddziału onkologicznego i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

§63

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.

§64

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

Władze stowarzyszenia

01.2020

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba - Przewodnicząca

Katarzyna Kozak-Baryła - Wiceprzewodniczący

Piotr Gil - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański - Przewodniczący

Stanisław Franczyk - Wiceprzewodniczący

Marzena Ponicka - Członek

Aldona Wawrzeniec - Członek

05.2016 - 2019

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba - Przewodnicząca

Jan Zapała - Wiceprzewodniczący

Maria Nurkowska - Członek

Piotr Gil - Członek

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański

Stanisław Franczyk

Marzena Ponicka

Aldona Wawrzeniec

09.2013 - 05. 2016

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba - Przewodnicząca

Katarzyna Kozak-Baryła - Wiceprzewodnicząca

Jan Zapała - Członek

Piotr Gil - Członek

12.2012 - 09.2013

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Szuba - Przewodnicząca

Ewa Kawalec - Wiceprzewodnicząca

Piotr Gil - Członek

Jan Zapała - Członek

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański - Przewodniczący

Adela Micał - Wiceprzewodnicząca

Aldona Wawrzeniec - Członek

Stanisław Franczyk - Członek

2009 -12.2012

Zarząd Stowarzyszenia:

Maria Nurkowska - Przewodnicząca

Ewa Kawalec - Wiceprzewodnicząca

Jan Zapała - Członek

Piotr Gil - Członek

Komisja Rewizyjna:

Paweł Uchański

Antonina Witkiewicz

Anna Chlebowska

Ireneusz Szuba

ulotka Chloniak to diagnoza

Chłoniak może dotknąć każdego!

Nie bagatelizuj objawów

Niepokojce objawy 2015wlk panelNiepokojce objawy 2015wlk panel

Rak wolny od bólu

Czy rak musi boleć? Dowiedz się gdzie leczyć ból, skorzystaj z praktycznych porad, skontaktuj się z ekspertem.

Dowiedz się więcej.

ANKIETA BIURA RZECZNIKA PRAW PACJENTA

Problemy młodych pacjentów związanych z koniecznością przejścia po ukończeniu 18 r.ż. spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla osób dorosłych. Dowiedz się więcej.

Materiał przygotowany na potrzebę kampanii "Zapytaj Bliskich o Zdrowie" organizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Kampania informacyjna

Zdemaskuj chłoniaka! Zapraszamy do obejrzenia spotu edukacyjnego z naszej kampanii społecznej na YT.

Spotkania z Przebiśniegami

UWAGA!!! - Ze względu na sytuację epidemiologiczną, comiesięczne spotkania Stowarzyszenia "Przebiśnieg" zostały zawieszone do odwołania.

Tel 800 - 493 - 494 - Bezpłatna Infolinia Polskiej Unii Onkologii

Telefon czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 16.00- 19.00. 

Dowiedz się więcej.

Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” sprawdziło stan wiedzy Polaków o chłoniakach. Okazuje się, że ponad 50 proc. ankietowanych nie znało objawów chłoniaków.Co Polacy wiedzą o chłoniakach?

 

WTC 50x100

 

roche

 

fundacja aleksandrowicza small

 

szpital

 

onkologia

 

hematoonkologia.pl